Dades personals / Personaj datumoj
Nom(s) / Nomo(j)
Cognom(s) / Familia(j) Nomo(j)
Adreça / Adreso
Codi postal / Poŝtkodo
Població / Loĝloko
Comarca o país / Regiono aŭ lando
Telèfon / Telefono
Correu electrònic / Retpoŝto
Vull subscriure'm a la llista de correu interna / Mi volas aliĝi al la interna retlistoSí / JesNo / Ne
Any de naixement / Naskiĝjaro
Els menors de 30 anys seran automàticament també membres de la Joventut Catalana d'Esperanto i de la Joventut Valenciana d'Esperanto
La malpli ol 30 jar-aĝaj aliĝintoj aŭtomate fariĝos ankaŭ membroj de Kataluna Esperanto-Junularo kaj de Valencia Esperanto-Junularo
Sexe / SeksoHome / ViroDona / Ino
Dades bancàries / Bankaj datumoj
Banc o caixa / Banko aŭ ŝparkaso
Número de compte (20 dígits) / Kontonumero (20 ciferoj)
Quota / Kotizo
Quantitat / Sumo
La quota mínima per al 2008 és de 60 € (25 € per a nascuts a partir de 1979; 50 € per a jubilats)
La minimuma kotizo por 2008 estas 60 € (25 € por naskitoj ekde 1979; 50 € por pensiuloj)


La quota en principi es cobrarà en dues fraccions: la meitat, al mes de juliol; i l'altra meitat, al desembre.
La kotizon principe oni enspezos en du duonoj: la unuan, en julio; la duan, en decembro.
Periodicitat / OftecoMensualment / MonateBimestralment / DumonateTrimestralment / TrimonateQuadrimestralment / KvarmonateSemestralment / SesmonateAnualment / JareDonatiu únic / Unufoja donaco
Si voleu contribuir amb l'entitat amb una quantitat global superior a la quota mínima, podeu triar una modalitat de pagament que no sigui l'anual (que entenem com una quota bàsica).
Se vi volas kontribui al la asocio per totala kvanto superanta la minimuman kotizon, vi povas elekti pag-manieron alian ol la jaran (kiun ni komprenas kiel unu bazan kotizon).
Col·laboració / Kunlaborado
Voldria col·laborar amb l'associació en els següents temes / Mi ŝatus kunlabori kun la asocio en la ĉi-sekvaj fakojEnsenyament presencial / ĉeesta instruadoEnsenyament en xarxa / Reta instruado
Informació / Informado
Correcció de textos en català / Katalunlingva korektado
Correcció de textos en esperanto / Esperantlingva korektado
Organitzacio d'actes i trobades / Organizado de aranĝoj kaj renkontiĝoj
Manteniment del lloc web / Prizorgado de la TTT-ejo
Joventut Catalana d'Esperanto - Joventut Valenciana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Junularo - Valencia Esperanto-Junularo
enviar / sendu