Mauro Nervi

L'italià Mauro Nervi (1959- ) va despuntar l'any 1978, tres anys després de començar a aprendre l'esperanto, amb un llibre d'extraordinària qualitat, convertit ja en una obra cabdal: La turoj de l' æefurbo (Les torres de la capital, 1978). L'obra recull poemes, contes curts i drames. Com a traductor, cal destacar la seva versió de La Metaforfosi de Kafka (1996).

Torí

Ja he oblidat els murs emblanquinats
de Torí a ple hivern, sota la lluna
glaçada, relluent d'espurnes;
un vent que inspiro
amb molt d'esforç. I tanmateix s'alçaren
ara, dins el record, les mil fumeres;
mentre els llums de neó dels carrers cèntrics
vetllen estàtics,
i guarden insensibles els secrets
del sofriment de cada dia. La bagassa
a la seva cantonada, el venedor de diaris
darrere les ulleres de cec,
amb els seus cossos deformes
esperen.
I silenciosament el meu record travessa
els barris obrers dels suburbis,
símbols ja morts
del nostre avui, que malgastem
per l'esperança d'un futur més digne.

Traduït de l'esperanto per Abel Montagut

Torino (Original)

Mi jam forgesis la kalkitajn murojn
de Torino dumvintre, sub la luno
glacia kaj glimsparka;
vento, kiun mi enspiras
malfacile. Sed tamen realtiøas
en la memoro nun la mil fumtuboj;
la neonlumoj de la æefaj stratoj
senmove viglas,
sensente gardas la sekretojn
de l’ dolor’ æiutaga. La putino
en la statangulo, gazetvendisto
malantaý siaj blindaj okulvitroj,
en misformitaj korpoj
atendas.
Kaj silentiøe la memor’ trairas
fabrikkvartalojn suburbajn,
morintajn simbolojn
de l’ hodiaýo, kiun ni malþparas
pro la espero de futur’ pli inda.