en català

Kiel daŭrigi?

Se vi finis kurson kaj volas daŭrigi la lernandon de esperanto, ni rekomendas la viziton de la retejo edukado.net kaj specife la korespondan servon (alia korespond-ebleco: Esperanto Koresponda Servo). Tie vi povas skribe praktiki la lingvon. Sed, se vi volas simple ret-babili, vi povas ekzemple viziti babilejo.org (aŭ elektu esperanto@conference.jabber.org per Jabber). Por serĉi amikojn vi povas ankaŭ aliĝi al Amikumu.

En ca.lernu.net vi povas trovi multajn diversnivelajn kursojn kaj lernilojn. Ankaŭ tujmesaĝilon por retbabili kun aliaj esperantistoj. Ĝi estas tre bona sistemo por memlernado.

... Kaj kompreneble, nepre venu al niaj renkontiĝoj por praktiki la lingvon. En la ĉefpaĝo de nia retejo vi ĉiam havas novaĵojn kaj aliĝilojn por la venontaj aranĝoj. Ni tre rekomendas niajn renkontiĝojn kaj kongresojn por parole praktiki la lingvon.

Lega kaj skriba praktikado de la lingvo kaj informiĝo pri la lokaj esperanto-okazaĵoj eblas per la ret-listoj. Vi povas aliĝi al la ret-listo de la katalunaj esperantistoj simple sendante retmesaĝon al listestro@esperanto.cat. Eblas aliĝi ankaŭ al la listo de la junaj katalunaj esperantistoj (sed ili bonkore akceptas eĉ paleoesperantistojn) ĉe la retpaĝo www.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/kej. Mezume estas po kvar-kvin mesaĝoj tage (sed okazas jen strangaj pintotagoj, jen same strangaj malpintosemajnoj). Krome ekzistas multcentoj da specifaj esperanto-retlistoj: vi povas serĉi ilin ekz. en www.esperanto.hu/eventoj/snd-list.htm aŭ en groups.yahoo.com (serĉante per "esperanto").

La katalunaj retlistoj estas tre utilaj por lanĉi kaj diskuti proponojn... aŭ simple por informiĝi pri renkontiĝoj en kafejoj. Ne hezitu tion fari!

Membroj de Kataluna Esperanto-Asocio krome povas ankaŭ uzi la bibliotekon de la asocio (en Sabadell) kaj pruntepreni librojn: ĝi estas sufiĉe riĉa kaj interesa.

Vi povas ankaŭ aboni revuojn (ekz. per Kataluna Esperanto-Asocio, kio estas multe pli facila kaj foje eĉ pli malmultekoste). Ni rekomendas la revuon Kontakto, kiu enhavas interesajn kaj variajn artikolojn pri sociaj temoj. Kontakto havas en ĉiu numero kelkajn tekstojn facilajn kaj tre facilajn, kun pli simpla lingvo, por lernantoj.

Monato estas interesa magazino kun kalejdoska enhavo: politiko, sociaj temoj, komputado, lingvoj, turismo, literaturo ktp. Ĝi prezentas la mondon en esperanto.

Kiel trian internacian revuon ni rekomendas la revuon Etnismo, se vi interesiĝas pri popoloj kaj lingvoj kun malfacilaĵoj.

Se vi avidas ĉion scii pri la internacia esperanto-movado, tiam La Ondo de Esperanto estas la verda revuo, pri kiu vi revas.

Kompreneble ni rekomendas ankaŭ nian bultenon Kataluna Esperantisto. En ĝi vi povas legi pri la okazaĵoj en la loka esperanto-movadeto, sed ĝi enhavas ankaŭ artikolojn pri lingvoj kaj lingvaj rajtoj. Estas aparte rekomendindaj por komencantaj kaj progresantaj lernantoj la artikoloj de Gerard Escuer, kiuj sekvas la regulojn de Kontakto. La revuo estas libere legebla en nia retejo, sed se vi aliĝas al la asocio, vi povos eble pli komforte legi la paperan eldonon.

Kompreneble eblas (kaj indas!) legi libretojn. Estas bone per la facilaj libroj de Sten Johansson aŭ de Claude Piron aŭ de Marjorie Boulton aŭ de Boris Kolker aŭ... Nu, estas multaj eblecoj! Prefere demandu al Llibert Puig, la fakulo okupiĝanta pri la libroservo. Li povas rekomendi taŭgan libron por vi laŭ viaj gustoj kaj lingvoscio. La librojn eblas rekte vidi kaj tuŝi en Sabadell aŭ en la diversaj renkontiĝoj de nia asocio.

Com continuar?

Si heu acabat el curs i voleu continuar aprenent esperanto us recomanem la visita al web edukado.net i, concretament, el servei de correspondència (un altre servei de correspondència: Esperanto Koresponda Servo)). Allà podreu practicar la llengua de manera escrita. Però si voleu simplement xatejar, podeu anar, per exemple, a babilejo.org (o a esperanto@conference.jabber.org amb Jabber). Per buscar i fer amics també podeu inscriure-us a Amikumu.

A ca.lernu.net podeu trobar molts cursos i eines d'aprenentatge per diversos nivells. Fins i tot missatgeria instantània per xatejar amb altres esperantistes. És un molt bon sistema per a l'autoaprenentatge.

... i no cal dir-ho, no deixeu de venir a les nostres trobades per practicar la llengua. A la portada del nostre lloc web sempre hi trobareu novetats i la manera d'inscriure's a les properes activitats. Us recomanem molt especialment les nostres trobades i congressos per a practicar la llengua parlada.

A la nostra llista d'internet es pot practicar la lectura i l'escriptura de la llengua i informar-se dels esdeveniments esperantistes. Us podeu apuntar a la llista dels esperantistes catalans només enviant un correu electrònic a listestro@esperanto.cat. També es possible apuntar-se a la llista dels joves esperantistes catalans (fins i tot hi admeten els paleoesperantistes) a la pàgina web www.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/kej. De mitjana s’envien uns quatre o cinc missatges diaris (tot i que hi ha, tant dies punta com setmanes fluixes). També existeixen centenars de llistes específiques: les podeu cercar, per exemple, a www.esperanto.hu/eventoj/snd-list.htm o a groups.yahoo.com (buscant "esperanto").

Les llistes catalanes són molt útils per a llançar i discutir propostes... o, simplement, per estar informats de les trobades a cafeteries. No dubteu a fer-ho.

Els membres de l'Associació Catalana d'Esperanto poden, a més, fer servir la biblioteca de l'associació (a Sabadell) per agafar llibres en préstec: és força rica i interessant.

També podeu subscriure-us a revistes (per exemple a través de l'Associació Catalana d'Esperanto és molt més fàcil i, a vegades, més econòmic). Recomanem la revista Kontakto que treu diversos i variats articles sobre temes socials. Kontakto té, en cada número, alguns textos fàcils o molt fàcils en un llenguatge planer adequat per als qui estan aprenent la llengua.

Monato és una publicació interessant amb un índex caleidoscòpic: política, temes socials, ordinadors, llengües, turisme, literatura, etc. Presenta el món en esperanto.

Com a tercera revista internacional us recomanem Etnismo si us interessen els pobles i les llengües amb dificultats.

Si teniu falera per saber-ho tot sobre el moviment esperantista llavors La Ondo de Esperanto és la revista ben verda que esteu somiant.

Naturalment, també us recomanem el nostre butlletí Kataluna Esperantisto. Hi podeu llegir què passa en el petit moviment esperantista local, i alhora hi apareixen articles sobre llengües i drets lingüístics. Estan particularment recomanats als estudiants que comencen i als ja iniciats els articles d'en Gerard Escuer, que segueixen les normes de Kontakto. La revista es pot llegir gratuïtament a la nostra pàgina web però, si us inscriviu a l'associació podreu, més còmodament, llegir la versió en paper.

Per descomptat és possible (i recomanable!) llegir llibres curts. Estan molt bé els llibres fàcils dels Sten Johansson, Claude Piron, Marjorie Boulton, Boris Kolker, o... Hi ha moltes possibilitats! És preferible que ho pregunteu a en Llibert Puig, l'especialista que s'encarrega del servei de llibreria. Ell pot recomanar el llibre més adequat per a vosaltres segons els vostres gustos i el vostre coneixement de la llengua. Podeu veure i tocar directament els llibres a Sabadell o a les diverses trobades de la nostra associació