Sistema vocàlic

Sistema consonàntic

Accent tònic

Ortografia

Flexió nominal

Flexió verbal (1)

Flexió verbal (participis)

Formes invariables

Flexibilitat

Combinabilitat

Lèxic. Descripció

Lèxic. Evolució

Afixos (1)

Afixos (2)