Aspectes lingüístics de l'esperanto

WELLS, John C. Lingvistikaj aspektoj de esperanto. UEA. Rotterdam, 1989.

Resum: Albert Gorrell i Vila

John Wells és professor de fonètica al University College of London. És membre de l'Akademio de Esperanto i va ser president d'Universala Esperanto-Asocio. Ha publicat en anglès, entre altres, Accents of English, tota una autoritat sobre la pronunciació de l'anglès arreu del món. Lingvistikaj aspektoj de Esperanto, llibre que resumim a continuació, és a la vegada una introducció a la lingüística i un intent de demostrar que l'esperanto opta sempre per les solucions que donen la majoria de llengües o, quan és possible, per la més senzilla.

Introducció | Fonètica | Morfologia | Sintaxi | Lèxic i semàntica