Introducció

L'esperanto és una llengua única al món: va néixer per iniciativa d'un home, aquesta iniciativa no es va perdre sense profit com tantes d'altres, va créixer en nombre d'usuaris i s'ha convertit en una llengua viva que funciona plenament.

En aquesta obra l'autor intenta analitzar-la des del punt de vista de la lingüística, i comparar-la amb les altres llengües, segons el que se sap en general sobre el llenguatge humà.

Al primer cop d'ull, les llengües són prou diferents entre si. Abans es creia que unes eren millors que les altres, però al segle XX, amb l'empirisme descriptiu s'ha generalitzat la doctrina que hem d'estudiar cada llengua sense prejudicis. A partir dels anys 60, amb l'universalisme comparat, va començar a investigar-se allò que totes les llengües puguin tenir en comú: els universals lingüístics.