17-SINTAXI.

La sintaxi és aquella part de la gramàtica que s'ocupa de la frase. La frase conté un pensament humà acabat i consisteix d'una o vàries proposicions. La frase que consta d'una proposició s'anomena simple, - la que consta de dues o més proposicions, s'anomena frase complexa.
 

18-LA FRASE SIMPLE.

Frase primitiva.- Consisteix només dels dos elements principals:

Subjecte i Predicat:

Petro lernas. Li estas lernanto. La frase complementada.- A més del subjecte i el predicat té encara altres elements: La eminenta lernanto chiam diligente lernas la lecionojn. Frase contracta.- És la que conté més d'un element principal. Varis subjectes: Liaj vangoj kaj okuloj ardis.

Varis predicats: La knabo ludis, serchis, petolis.

Frase el.líptica.- És la que li manca un dels elements principals.
 
 

Volitiva: Lernu diligente! Meterològica: Ofte pluvas. Impersonal: Ne temas pri konsilo, sed pri ordono. Sense predicat (predicat subcomprés.): Alten la manojn! Kie paco, tie felicho.Bonan matenon! Dankon! Agrablan feston!

19-EL TIPUS DE FRASE SEGONS EL TO DE LA PARLA.
 

La frase indicativa comunica un fet o la seva negació:
 
 

Tri monatoj regis la Olimpia paco. Ili ne obeis la leghon.

La indicació pot ser,
 
condicional: Mi nepre irus tien.
incerta: La knabo, shajnas, jam foriris.
(expressen incertitud: eble, miaopinie, vershajne, shajne, kvazaù).
admirativa: Kiel bela estas la vetero!

La partícula interrogativa CHU o un pronom interrogatiu encapçalen pregunta:

Chu vi jam estas preta? Kiam vi estos preta?

La partícula DO emfasitza la pregunta:

Kial do vi silentas?

Si el desig és irrealitzable, la partícula SE encapçala la frase amb un verb en condicional:

Se ili venus...

Les paraules NUR i ALMENAÙ emfasitzen l'expressió de desig:

Se li nur venus! Se ili almenaù helpus!

Si el desig és realitzable, s'expressa amb SE NUR i un condicional o un volitiu:

Se nur li portus bonan sciigon!

Ja nur ne haltu lia koro!

El predicat d'una frase imperativa pot ser un volitiu:

Iru jam! Ne iru tien!

Una ordre més forta amb un infinitiu:

Rapidi jam!

Les expressions introductives suavitzen l'ordre:

Bonvolu...,

mi volus...,

mi dezirus, ke...,

estu kompleza fari...,

gardu vin, ke...,

atentu, ke...

20-ELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA FRASE.

 

El subjecte de la frase pot ser un substantiu o tota altra mena de paraula, usada substantivament:

La knabo sportas.

Mi timas.

Restas al mi nur morti.

"Si" estas refleksiva pronomo.

Un verb d'acció o un verb d'estat expressa el predicat simple:

La knabo desegnas.

La kajero kushas sur la tablo.

El predicat complex consisteix de còpula i predicatiu.

 

El predicatiu l'expressa,
 
un adjectiu: La rano estas malgranda.
un adverbi : Hodiaù estas varme.
un substantiu: La rozo estas floro. Li estas meza kresko.

El predicatiu pot ser directe:

La knabino shajnas malsana.

Li estis elektita prezidanto.

Mi asertas tion vera.

o indirecte amb la paraula d'enllaç KIEL: Oni elektis lin kiel prezidanton. (directament: Oni elektis lin prezidanto.),

però:

Li estis elektita kiel prezidanto. (per causa de la forma passiva!). Rigardu lian amon kiel kapricon. (o Rigardu lian amon kaprico.)


L'objecte l'expressen un substantiu en acusatiu o un prepositiu amb les preposicions PRI, AL, DE, i un verb en infinitiu.

 

Objecte directe de substantiu:

Petro atestas la veron. (KION?) Objecte indirecte de substantiu: Ni parolis pri la agloj.

Tiu libro apartenis al mi.

Li savighis de danghera eksplodo.

Verbal (en infinitiu): Li lernas legi. (Kion li lernas?)

El complement circumstancial l'expresa un adverbi:

Venu morgaù.Li lernas solide.

Verbal:

Promenante li falis. Infinitiu: Li sendis shin promeni. Substantiu-acusatiu: Mi vojaghas Romon.

La unuan de majo ni festas.

Li estis tri pashojn de shi.

Substantiu-prepositiu: Li fosas per fosilo.

Li promenis sen chapelo.

Li sidas en la chambro.

De lloc: Li naghas sub la akvo.

Tra tiu strato shi iras en la lernejon.

Negutas mielo el la chielo.

De temps: De la oka ni estas en la lernejo kaj je la 13-a ni hejmeniros. De nombre: Unuafoje mi jam diris tion, kiomfoje vi volas aùdi. D'estat: En tiu situacio mi ne povas decidi. De mode: La infaneto iras mane-piede.

Mi vidis tion per la propraj okuloj.


 
Altres elements de la frase
epítet
suplement

A la frase, poden tenir epítet els elements de la frase, expressats per un substantiu, adjectiu, adverbi i infinitiu.

 

El poden expressar:

un adjectiu: Mi achetis katalunan-esperantan vortaron. un substantiu: Prezentu al mi Petron, vian amikon.(aposició)

En Sovetunio oni konstruas la plej altan socian formon: komunismon. (equivalència)

Tiel mi pasigis la monaton Oktobro. (nominació)

Mi lernas lingvon havanta nomon Esperanto.

un adverbi: La filmo estis ekstreme interesa. un complement: Mi loghas en tiu kvarcent metrojn malproksima domo. un prepositiu: Batalo por la vivo.

El suplement expressa possessió, origen, consistència, concernèn-cia, descripció, part, distribució. És expressat principalment amb l'ajuda de la preposició DE, a més de: DA, EL, PO, POR, etc.

 

Suplement de possessió:

la domo de la patro, la fiero de la klaso. Suplement d'origen: poemo de Baghy, libro el Parizo. Suplement de consistència: bukedo de floroj, statuo el marmoro, dramo en versoj. Suplement de concernència: profesoro de lingvoj, libro pri sporto, glaso por akvo. Suplement de descripció: homo de granda talento, floroj de bona odoro. Suplement partitiu: glaso da akvo, korvo da pomoj, multe da vino. Suplement de distribució: du premioj po mil forintoj, kvin pecoj da drapo po tri metroj.

21-FRASE COMPLEXA.
 
 
 

Frase complexa
coordinada
subordinada

La frase complexa consisteix de dues o més proposicions. Si les proposicions tenen el mateix rang, parlem de proposicions coordinades.

Si una de les proposicions és la principal i les altres substitueixen o complementen el principal element de la proposició principal, llavors es tracta de proposicions subordinades.

 

Frases coordinades:
 
 
 

1
2
Mi ne renkontis lin,
ech mi ne vidis lin.

 
1
2
3
Montru la libron 
kaj ne timu,
mi ne volas ghin prunti. 

Frase simple:
 

1
Ni iris promeni antaù la hejmeniro.

 

Frase subordinada:
 
 
 

1
2
Ni iris promeni, 
antaù ol ni hejmeniris.

Frase simple:

1
Nian ekskurson malhelpis la malbonighon de la vetero.

 

Frase subordinada:
 
 
 

1
2
Nian ekskurson malhelpis,
ke la vetero malbonighis.

22-PROPOSICIONS COORDINADES.

La frase, que consisteix de dues o més proposicions del mateix rang s'anomena frase coordinada complexa. Entre les proposicions coordinades hi va una conjunció o una coma.


+
+

1 i 3: proposicions.

2: conjunció o coma.

 

Segons la relació entre les proposicions, distingim: copulatives, alternatives, adverses, concloents, explicatives.

 

Les proposicions copulatives indiquen proximitat o continuitat (en el temps o l'espai)
 

+
Ni laboris,
  li dormis.
Li ludis,
  mi same .
Kaj pluvas,
kaj
neghas.
Li tute konfuzighis,
ech
respondi ne sciis .
Ne nur konsilu,
sed
ankaù helpu .

+: kaj, ech, nek-nek, sed, tiel-kiel .

 

Les proposicions alternatives indiquen electabilitat .
 
 
 

~
Li venis
jam foriris.
Foriru
mi vokas policanon.
Aù lernu
legu.

~: A més d'aù es poden usar aparelladament:
eble ... eble, chu ... chu, jen ... jen

 

Les proposicions adverses indiquen conseqüència contrària:
 
 
 

< >
Mi invitis lin,
sed
li ne venis.
Oni tractis lin bone,
tamen
li timis.

< >: sed, tamen


 


Les proposicions concloents; la primera proposició indica la causa, la segona la conseqüència.
 
 
 

¬
Pluvas,
tial
mi prenas pluvombrelon.
Vi faris la eraron,
sekve
vi devas ghin ripari.
Li forgesas chion,
do
oni nenion povas fari.

¬ : tial, sekve, do

 

Les proposicions explicatives indiquen l'invers de l'anterior.
 

®
Sendu la leteron eksprese, char nur tiel ghi alvenos ghustatempe.
Li helpis lin,
nome akiris por li oficon.
Li laboris tage-nokte,
alie li ne estus farinta sian taskon.

®: char, nome, ke, alie

 

23-PROPOSICIONS SUBORDINADES.
 
 
 

Proposicions subordinades
Completives
Subproposicions adverbials
Subproposicions epitètiques

Completives
 
 

de subjecte: Plej bone ridas, kiu laste ridas. (Kiu ridas plej bone?) d'objekte: Mi vizitos tiujn, kiujn vi. (Kiujn vi vizitos?) de predicat: Li estas tiu, kiu vin helpis. (Kiu estas li?)

Subproposicions adverbials

de temps: Tagighis, kiam ili hejmenvenis. (Kiam tagighis?) de mode: Li vivas, kiel al li plachas. (Kiel li vivas?) de causa: La infano ploras, char iu lin batis. (Kial ploras?) d'objectiu: Ili faris chion eblan, por ke li sentu sin hejme. (Kiu cele faris chion?)

Subproposicions epitètiques

directa: La homo kiu vin vizitos, estas mia amiko. (Kiu?)

Li estas tia homo, kiu neniam cedas. (Kia homo li estas?)

indirecta: Ne kredu ties parolon, kiu tro multe promesas. (Kies parolon ne kredu ni?)

 

24- L'ORDRE DE LES PARAULES.

 

L'ordre de les paraules en Esperanto és teòricament lliure, però a la pràctica s'han conformat algunes regles, que s'han d'observar.
 
 

a) Generalment el subjecte i el predicat han d'estar junts: Petro donis du interesajn librojn al Paùlo. i no doncs així: Petro du interesajn librojn donis al Paùlo. (excepte si es vol emfasitzar quelcom.) b) Es pot interposar l'adverbi de terminació: shi bele kantas. c) El subjecte pronominal afegit indica èmfasi: Mi jam sufiche penis, nun penu li. d) Les paraules ankaù, ech, almenaù, ne, nur tenen lloc fix: Van tot just davant de paraula, a la que relacionen. Així les frases següents tenen diversos sentits: Ankaù mi vidis lin.

Mi vidis ankaù lin.

Mi ankaù vidis lin.