24/06/2017

ILEI-Catalunya

ILEI-Catalunya (abreujat: ILEI-Cat) és una secció especialitzada de l’Associació Catalana d’Esperanto i, al mateix temps, secció nacional de la Lliga Internacional de Professors Esperantistes o ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Va ser fundada el 1998 i acceptada per ILEI el 1999 com a secció independent de l’espanyola. Una de les seves funcions és coordinar i millorar l’ensenyament de l’esperanto als Països Catalans, recollint informació actualitzada sobre cursos i ensenyants per a posar-la a disposició dels aprenents d’Esperanto. Si voleu ser membres d’ILEI-Cat o almenys col·laborar-hi, cliqueu aquí. Per a posar-vos en contacte amb nosaltres, escriviu a l’adreça de correu electrònic «ileicat» al domini «hotmail.com».
Internacia Pedagogia Revuo

Internacia Pedagogia Revuo

Què és ILEI?

ILEI és una organització internacional fundada l’any 1949 i especialitzada en l’educació i l’ensenyament, associada amb l’Associació Universal d’Esperanto i la Unesco. Té seu legal a Rotterdam (Països Baixos) i seccions a una cinquantena de països. El seu objectiu principal és el suport als ensenyants que desitgen donar a conèixer als centres docents l’aprenentatge i l’ús de la llengua internacional esperanto com a base i model d’un nou ordre en la comunicació en el qual totes les cultures han de tenir les mateixes oportunitats per expressar-se. ILEI manté relacions amb d’altres associacions i publicacions professionals que s’ocupen de l’ensenyament de les llengües i amb institucions que produeixen materials útils per a l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua internacional esperanto. ILEI dona suport de manera activa a la introducció oficial de l’ensenyament de l’esperanto en els centres docents d’arreu del món, per això representa als professors esperantistes davant els estats i les instàncies oficials, com per exemple la Unesco, on disposa d’un representant permanent. Els membres s’organitzen en Seccions i en Comissions. A més d’això la Lliga disposa d’un Comitè, on estan representades les Seccions, i una Junta de Govern, que coordina les diverses activitats i els altres òrgans. Els membres d’ILEI tenen la possibilitat de trobar-se en Conferències que tenen lloc cada any en un país diferent, en Simposis científics i en activitats específiques dins dels actes dels Congressos Universals d’Esperanto. Altres canals de comunicació són l’òrgan oficial de la Lliga, Internacia Pedagogia Revuo, que publica articles sobre pedagogia, notícies de l’àmbit educatiu, ressenyes de llibres de text i d’altre material didàctic a més d’informes sobre la mateixa organització, la revista per a escolars i aprenents Juna Amiko i les webs tant de la Lliga com de les seves Seccions.
Juna Amiko

Juna Amiko

Membres

Poden ser membres d’ILEI totes aquelles persones relacionades o interessades amb l’àmbit de l’educació, tant si són professionals de l’ensenyament com si no, que acceptin els objectius i l’estatut de l’organització. Normalment els membres són: Per fer-se membre d’ILEI només s’ha de pagar una petita quota anual que inclou la subscripció a la seva revista Internacia Pedagogia Revuo (4 números l’any). L’any 2017 aquesta subscripció costa 20€ (10€ a la versió en xarxa) Statuto de ILEI-Cat

Attached documents

Compartir

Arxiu de notícies