3 Col·lecció Jaume Grau Casas - KEA - Kataluna Esperanto Asocio

Col·lecció Jaume Grau Casas

La «Col·lecció Jaume Grau Casas» publica edicions bilingües, en català i esperanto, d’autors cabdals de la literatura catalana, precedits per un petit text introductori encarregat a un especialista. Amb el seu nom ret homenatge a Jaume Grau Casas (1896-1950), escriptor, coordinador i en gran part traductor de la Kataluna antologio, director durant molts anys de la revista Kataluna esperantisto i vicepresident de l’Akademio de Esperanto.