Kataluna Esperantisto – decembro 2018

  • El somni d’una llengua universal: el projecte de Sinibald de Mas (1844)
  • Aproximació a l’esperantisme a Badalona
  • L’esperanto com a eina estratègica del Comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil
  • Lluny de la indústria, fora del circuit: trajectòries de la música i el cinema produïts en esperanto
  • Esperanto vs. Newspeak, o el costat fosc de les llengües internacionals
  • “Totes les llengües són iguals, però és evident que algunes llengües són més iguals que d’altres” Entrevista a Bernhard Tuider