L’Associació

mapappcc.png

L’Associació Catalana d’Esperanto és l’associació nacional dels esperantistes dels Països Catalans.

Encara que fundada l’any 1982, l’Associació reprèn el fil de la Federació Esperantista Catalana d’abans de la guerra i reinicia les activitats més representatives d’aquella entitat (algunes de les quals ja s’havien reprès durant els anys 70): el butlletí Kataluna Esperantisto (L’Esperantista Català), els Congressos Catalans d’Esperanto i els Jocs Florals Internacionals. Per a veure una breu cronologia de l’esperantisme català, cliqueu aquí. En podeu trobar una de més completa en format text en aquest llibre.

L’Associació Catalana d’Esperanto considera que la seva principal activitat és facilitar als seus membres la pràctica de la llengua internacional esperanto, i en això basa gairebé tota la seva activitat. Tanmateix s’encarrega també de difondre l’esperanto entre el públic (que és la tasca principal dels grups locals) i de fer conèixer enfora el nostre país i la nostra cultura.